Beleidsverklaring

  1. Beleidsverklaring
Het is de intentie om zoveel mogelijk toegevoegde waarde te bieden aan het gehele dienstenpakket van VDB Keuring, teneinde een goed en compleet product aan te kunnen bieden. Daarnaast wil VDB Keuring zo volledig mogelijk voldoen aan de (wettelijke) eisen en wensen die de opdrachtgever, klanten en de overheid aan haar stellen.

Om dit te bereiken is het volgende kwaliteitsbeleid door de directie geformuleerd:
  • Kwaliteits-, arbo- en milieubeleid dienen een geïntegreerd onderdeel te zijn van alle bedrijfsactiviteiten.
  • Het doelmatig beheersen van kwaliteits-, arbo- en milieuaspecten in alle processen binnen VDB Keuring wordt gerealiseerd door middel van procedures, procesbeschrijvingen en werkinstructies uit de geïntegreerde kwaliteitssystemen waarbij steeds afstemming plaatsvindt met de eisen die met de opdrachtgever zijn overeengekomen.
  • Het handhaven van een geïntegreerd kwaliteitssysteem dat ten minste voldoet aan de voorwaarden van de internationale kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001, SCIOS scope 10 en SCIOS scope 12.
  • Het meten en registreren van procesindicatoren om op basis hiervan te werken aan een continue verbetering van bedrijfsprocessen.
  • Het continu verbeteren van de bedrijfsprocessen en de relevante kwaliteits-, arbo- en milieuaspecten binnen VDB Keuring aan de hand van de huidige en relevante wet- en regelgeving aangaande kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu, de stand der techniek, inspecties, audits, directiebeoordelingen, resultaten van gesprekken, resultaten van metingen en onderzoeken.
  • Het beschermen en bevorderen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van het personeel, inleenkrachten, onderaannemers, bezoekers en derden door instructie, voorlichting, overleg en/of opleiding.

Een adequaat geïntegreerd kwaliteits-, arbo-, en milieubeleid is noodzakelijk om waarborging te bieden ten aanzien van de productveiligheid voor mens, dier en milieu.

VDB Keuring vindt het belangrijk om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van haar personeel, inleenkrachten, onderaannemers, bezoekers en derden zo goed mogelijk te waarborgen, zodat zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s zoals discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en werkdruk.

Mocht er zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een situatie voordoen waardoor de betreffende werknemer (tijdelijk) zijn functie niet kan uitoefenen, dan zal in overleg met de betrokkene en de betreffende kerndeskundige worden gezocht naar mogelijkheden om de betreffende medewerker (tijdelijk) aangepast werk aan te kunnen bieden.

VDB Keuring zal een adequate hulpverleningsorganisatie uitoefenen, ter bestrijding en beperking van gevolgen naar aanleiding van een incident of (milieu)calamiteit.

Naast de RI&E en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en normen kunnen ook de stand van de techniek en kwaliteits-, arbo- en milieuaspecten aanleiding zijn om het kwaliteits-, arbo- en milieubeleid aan te scherpen.

De uitvoering van het geïntegreerde kwaliteits-, arbo- en milieubeleid wordt gekenmerkt door de volgende uitgangspunten:
  • Van alle werknemers wordt verlangd, dat zij vanuit hun functie naar vermogen aan het uitgesproken beleid bijdragen. Zij zullen relevante gegevens objectief registreren om aan te tonen dat het geïntegreerde kwaliteits-, arbo- en milieubeleid daadwerkelijk wordt nageleefd.
  • Het kwaliteits-, arbo- en milieubeleid zijn primair een lijntaak en dienen actief gevoerd te worden door alle leidinggevenden. Voor eigen personeel en personeel van derden gelden dezelfde normen ten aanzien van een veilige en gezonde werkomgeving.

De directie is verantwoordelijk voor het kenbaar maken, het uitdragen, het doen begrijpen en het toepassen van het geïntegreerde kwaliteits-, arbo- en milieubeleid. De taken en bevoegdheden, welke staan beschreven in de functieomschrijvingen, omtrent de uitvoering van het onderliggende beleid kunnen worden gedelegeerd aan de medewerkers. Er zullen ten aanzien van een adequate uitvoering voldoende middelen beschikbaar worden gesteld door de directie.

Dokkum, oktober 2022Dennis van der Bij  

Leo van der Bij

Directie